POLICY.

Kvalitetspolicy.

JSC Koncernen och ÅGL arbetar för att ständigt utveckla vår verksamhet och ledningssystemet. Vi arbetar kontinuerligt med att uppfylla kundernas kvalitetskrav och att kunden får beställda enheter och gods på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. För att uppnå det ska bolagen:

 • Vara lyhörda för våra kunders önskemål och krav.
 • Sträva efter att alltid ha ett avtal med våra kunder där krav och förväntningar är tydliga.
 • Bedriva verksamheten och utveckla företaget så att kundnöjdheten ständigt förbättras. Detta ska ske i en takt som är praktiskt och ekonomisk att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
 • Följa eller om möjligt vara bättre än lagstiftning och andra samhälls- och kundkrav.
 • Tänka långsiktigt i allt vi gör.
 • Inom ramen för företagsekonomiska avvägning avsätta behövliga ekonomiska och personella resurser för kvalitetsarbete samt se till att medarbetarna har god kännedom om detta och rätt utbildning.
 • Miljöpolicy.

  JSC koncernen och ÅGL ska bidra till en hållbar utveckling och god omsorg om den yttre miljön genom att ta emot och samordna transport- och logistikuppdrag med effektiv resursanvändning. För att uppnå detta ska bolagen:

 • Bedriva verksamheten och utveckla ledningssystemet så att miljöpåverkan ständigt förbättras. Detta ska ske i en takt som är praktiskt och ekonomisk att genomföra och att en totalt sett god resurshållning iakttas i verksamheten.
 • Arbeta för att förebygga föroreningar
 • Följa eller om möjligt vara bättre än miljölagstiftning och andra samhälls- och kundkrav.
 • Sträva efter att minimera antalet körda mil utan last.
 • Vid val av leverantörer ställa krav på att dessa levererar varor och tjänster med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
 • Trafiksäkerhetspolicy.

  Vi ska vara ett föredöme i trafiken. Vi ska ha en attityd och ett agerande i trafiken som präglas av säkerhetstänkande, omtanke och samarbete med andra medtrafikanter. Vi ska aldrig utsätta oss själva eller våra medtrafikanter för onödiga risker.

  Detta innebär bland annat att:

 • Vi ska Hålla fordonen i trafiksäkert skick
 • Vi ska Använda säkerhetsbältet
 • Vi ska Respektera gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar
 • Vi ska Hålla avstånd till framförvarande
 • Vi ska Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • Vi ska Respektera varje medarbetares trafiksäkerhetsbedömningar
 • Vi ska Respektera kör- och vilotider
 • Vi ska Vara sprit- och drogfria och undvika att köra då vi är trötta
 • Vi ska Respektera gällande viktbestämmelse och säkra gods på ett ansvarsfullt sätt
 • Genom vårt långsiktiga trafiksäkerhetsarbete bidrar vi till att nå nollvisionen.


  All Copy Rights Reserved For AGL-LOGISTIK 2018